2019-03-15

Berg- och stenspräckare – du får fortsätta din verksamhet som vanligt!

Du som är utbildad berg- och stenspräckare kan lugnt bedriva din verksamhet precis som vanligt. Inga nya regler har getts ut som gäller för dig.

Och när de nya reglerna börjar gälla, vilket är först nästa år, då innebär det ändå ingen som helst förändring för dig.

Det florerar mängder med rykten – och de är fullkomligt felaktiga; Ditt spräckkort gäller även fortsättningsvis. Har du genomgått utbildningsföretaget Power Tools utbildning så behöver du ingen annan utbildning än den du redan har.

Däremot blir det en hel del förändringar för den som bedriver konventionell sprängning med dynamit.

Såväl Power Tools som Svenska SEBO har fått mängder av frågor gällande de mängder av felaktiga rykten som går. Vi reder ut begreppen mer ingående nedan.

 

Berg- och stenspräckare kan bedriva sin verksamhet på precis samma sätt som tidigare efter den 1 januari 2020 när den nya arbetsmiljöföreskriften, AFS 2019:2, träder i kraft. En arbetsmiljöföreskrift är en regelsamling som ges ut av det statliga verket Arbetsmiljöverket.

Det finns alltså inga nya gällande regler ännu, också det ett rykte som spridit sig. Och även när de nya reglerna träder ikraft så innebär det i praktiken ingen förändring för dig som är berg- och stenspräckare.

Den stora förändring som sker är att den som utför ett sprängarbete (vilket innebär förändringar för konventionell sprängning med dynamit) måste ha kompetens för just det arbete denne utför – någon generell utbildning för sprängning kommer inte att finnas. Den generella grundkursen på 48 timmar som finns angiven i de nuvarande reglerna (AFS 2007:1) tas bort i den nya föreskriften (AFS 2019:2).

I det förslag till ny föreskrift som skickades ut på remiss i juni 2018 skiljer Arbetsmiljöverket inte på berg- och stenspräckning kontra dynamitsprängning utan använder ett samlingsnamn, ”sprängning”. Det skapar en del missförstånd.

I förslaget föreslog Arbetsmiljöverket att man för att stenspräcka ska genomgå en tre veckor lång utbildning inom dynamitsprängning samt ett års praktik (alltså genomgå en utbildning inom ett helt annat yrke).

Tillverknings- och utbildningsföretaget Power Tools, företagarorganisationen Företagarna och Svenska SEBO har alla påtalat såväl felaktigheter som stora brister i det förslag som verket skickade ut på remiss. (Förslaget följde helt enkelt inte Arbetsmiljölagen). Verket tog därför bort felaktigheterna i den färdiga versionen av AFS.

Det blir därför inga förändringar för dig som berg- och stenspräckare. Med andra ord kan du som är yrkesverksam fortsätta din verksamhet på precis samma sätt som tidigare.

En stor förändring i den nya föreskriften är att §1 har ändrats; De så kallade undantagen har tagits bort. Det innebär att samma regler gäller för berg- och stenspräckare som för konventionell sprängning. Men det innebär inte att spräckare och sprängare ska ha samma utbildning; Det är ju två olika yrken och två olika metoder.

Att det är ”samma regler” som gäller för båda yrkesgrupperna innebär att man som arbetsgivare ska ta del av hela föreskriften, inklusive de tidigare undantagna paragraferna. Och man ska beakta de delar som berör ens egen verksamhet. De regler som inte berör ens egen verksamhet ska man bortse ifrån. De regler som uttryckligen riktar sig till någon annan ska man alltså helt bortse ifrån, vilket också är helt logiskt.

Så i praktiken blir det ingen skillnad för dig som är berg- och stenspräckare.

Kravet på utbildning som står i §34 är i den nya föreskriften borta.

Istället gäller §6 i den nya föreskriften. Det innebär rent konkret att en skriftlig instruktion med ett tillhörande test inte längre är tillräcklig för att spräcka berg och sten. Utbildningsföretaget Power Tools har aldrig haft en så enkel utbildning, utan Power Tools utbildning har alltid motsvarat de krav som nu ställs i §6. Power Tools utbildning behandlar det tändsystem som ingår i systemet SIMPLEX samt det deflagrerande ämnet krut. Däremot inte andra explosivämnen eller andra tändsystem, som non-el, elektroniska sprängkapslar och annat som den som spräcker inte använder sig av, och som alltså inte är relevant. Det är utbildning som är viktig för den som spränger med dynamit. Men inte för den som spräcker med krutpatroner.

I Power Tools utbildning tar man hänsyn till de risker som finns när man använder sig av en krutpatron med en laddning på 75 gram när den avfyras inom detaljplanelagt område. Power Tools beaktar hela regelverket. Och utbildningen är anpassad just för den typ av arbete som berg- och stenspräckare utför (vilket alltså uppfyller det som står i §6 i den kommande föreskriften).

Det är en enorm skillnad vad gäller riskerna med laddningar på tonvis med dynamit som tänds i intervaller, vilket ger enorma detonationer.

Bevis på denna spräckkompetens är det så kallade spräckkort som Power Tools utfärdar.

Spräckkortet är utfärdat på det sätt som anges i §7 i föreskriften, och även enligt kraven i den kommande föreskriften. (I §7 står att ”Efter genomförd utbildning och praktik, alternativt inhämtad yrkeserfarenhet, utfärdas ett utbildningsintyg.”) Det är alltså det spräckkort som de flesta av Svenska SEBOs medlemmar har.

En annan förändring i den nya föreskriften är att Arbetsmiljöverket ändrat §6, och tagit bort kravet på den specificerade grundkursen på 48 timmar. Det innebär att arbetsgivare vid konventionell sprängning med detonerande explosivämnen är skyldig att se till så att den arbetstagare som utför arbetsuppgiften har tillräcklig kompetens för att använda det sprängämne och det tändsystem som denne tänkt sig att använda. Kravet är att man ska ha dokumenterad teoretisk utbildning och kunskap, och om så krävs även praktik eller yrkeserfarenhet. Enligt lagen är det ytterst arbetsgivarens ansvar att den arbetstagare som utför arbetet har rätt kompetens.

Även tillverkare har ansvar för att se till att utbildning och kompetens finns för de produkter som ges ut på marknaden.

Tidigare har man felaktigt ansett att en specificerad grundkurs på 48 timmar varit tillräcklig för att en arbetstagare ska anses ha tillräcklig kompetens för all form av konventionell sprängning. Nu framgår det tydligt att det inte är så, och det faller också på sin egen orimlighet.

Under en grundkurs på 48 timmar kan man inte få utbildning i alla de explosivämnen och alla de tändsystem som finns på världsmarknaden, och som i framtiden kommer.

Om man gör jämförelsen med exempelvis truckar så skulle det inte heller inom det området vara möjligt att hålla en enda grundkurs för att den som genomgår utbildningen ska kunna hantera alla i världen befintliga truckar. En sådan kurs skulle bli oerhört omfattande och i praktiken omöjlig att genomföra.

Det framgår tydligt av föreskriften för truckar att den som ska hantera en truck ska ha kompetens nog för att framföra just den truck denne tänker sig köra. Inte kompetens nog att köra alla andra truckar som han eller hon inte alls har för avsikt att hantera.

Det är alltså precis på samma sätt reglerna för utbildning gäller för spräckning respektive sprängning.

Framöver blir det tydligt att den som ska utföra sprängning måste ha utbildning, och kompetens, för just den produkt som hon eller han tänker använda. Och det kommer också att krävas kompetensbevis som tydligt visar vad man har kompetens nog att utföra.  Det framgår också tydligt i Arbetsmiljölagen.

 

Sammanfattning

Du som genomgått utbildning i Power Tools regi har fått en så kallad produktspecifik utbildning. Den är tillräcklig för att du ska kunna fortsätta arbeta med stenspräckning. Detta även när den nya föreskriften träder ikraft den 1 januari 2020. Företaget Power Tools spräckkort är utfärdat enligt §7. Det innefattar teoretisk och praktisk utbildning för den verksamhet du bedriver, alltså för att sönderdela berg och sten med krutpatroner med en maximal laddningsvikt på 75 gram per hål med systemet SIMPLEX.

Det finns även andra aktörer på marknaden som bedriver utbildning som innefattar användning av krutpatroner, och de ger då en annan behörighet, och ska inte förväxlas med den behörighet som Power Tools utbildning ger. Vi ser att det finns företag på marknaden som försöker få användare att tro att spräckkortet som Power Tools utfärdar inte gäller. De har också sagt till personer som har Power Tools utbildning att de istället måste genomgå deras utbildning. Det stämmer inte utan är enbart falsk information.

 

Svenska SEBO

 

Har du bilder från utförda arbeten?

Dela gärna med dig av dina bilder och filmer så lägger vi upp dessa på webbplatsen. Skicka oss ett mail med ditt material och en liten text.

info@svenskasebo.se Se bilder

Medlemskap

Att bli medlem i SEBO har flera fördelar. Medlemskapet kostar er ingenting och du och ditt företag har heller inga förpliktelser.

Bli medlem