2022-04-22

Betalar du för mycket i avgift för ditt tillstånd?

När man söker tillstånd för användning och förvaring av explosiva varor utför tillståndsmyndigheten, i ert fall kommunen en avsyning enligt punk 2.7.5 (16§ FBE) nedan. För denna avsyning tar kommunen ut en avgift. Avgiften som kommunen tar ut är fastslagen av respektive kommunen och kan variera mellan kommunerna.

Det som är viktigt att känna till är att denna avsyning endast är befogad vid ny ansökan, denna avsyning är oftast inte aktuell vid förnyelse av ett befintligt tillstånd vilket framgår av nedan punkt 2.7.5. Om inget har förändrats i er verksamhet sedan ni fick ert förra tillstånd ska ni påtala detta för handläggaren när ni ska förnya ert tillstånd. Ni ska samtidigt påtala att ni inte ska betala för någon ny avsyning utan endast för övriga delar som omfattar er förnyelse av tillståndet (med hänvisning till punkt 2.7.5). Ni kan även hänvisa in handläggaren till denna sida.

Om avgiften blir den samma eller kanske högre än förra gången ni sökte tillstånd finns det anledning att ifrågasätta avgiften.

Punkt 2.7.5  återfinns i handboken för MSBSF 2019:1. Handboken finner ni HÄR

 

”2.7.5 Avsyning (16 § FBE)
Tillståndsmyndigheten får besluta att hanteringen av explosiva varor inte får påbörjas innan de anordningar eller anläggningar som ska användas för hanteringe har avsynats (se 16 § FBE). Kravet på avsyning skrivs in som ett villkor i tillståndet. Bestämmelsen innebär att tillståndsmyndigheten har en möjlighet att fåse och kontrollera anordningar och anläggningar innan verksamheten påbörjas. Avsyningen innebär inte att myndigheten ska godkänna anläggningen före driftstart, vilket var ett krav i tidigare lagstiftning. Om brister skulle upptäckas vid avsyningen kan myndigheten använda sig av sitt tillsynsmandat (21 § LBE) och med stöd av 25 § LBE förelägga om åtgärder eller förbjuda hantering om det finns skäl för det. Som en yttersta åtgärd, om det vid en avsyning påvisas brister så allvarliga att lagstiftningen i något väsentligt avseende inte följs och det finns skäl att anta att dessa inte kommer att åtgärdas, ska tillståndet återkallas (se 20 § LBE).

Exempel på tillfällen när avsyning kan vara befogad är när verksamheten är:
– ny
– tekniskt komplicerad
– har genomgått större förändringar.

Exempel på tillfällen när avsyning oftast är överflödig är:
vid förnyelse av tillstånd där inga förändringar av verksamheten
genomförts och det finns aktuella tillsynsprotokoll
– om verksamheten bytt ägare utan att genomföra några tekniska förändringar
– när endast mindre förändringar har genomförts.”

 

 

Om ni önskar mer information kring detta eller behöver hjälp i frågan är ni välkomna att kontakta oss.

Har du bilder från utförda arbeten?

Dela gärna med dig av dina bilder och filmer så lägger vi upp dessa på webbplatsen. Skicka oss ett mail med ditt material och en liten text.

info@svenskasebo.se Se bilder

Medlemskap

Att bli medlem i SEBO har flera fördelar. Medlemskapet kostar er ingenting och du och ditt företag har heller inga förpliktelser.

Bli medlem