Här finner ni information om kvalifikationen Sprängarbas- Spräckkort för sprängning av mindre komplicerat slag med deflagrerande produkter.

SEBO är godkänd utfärdare enligt SeQF. Sprängarbas för mindre komplicerat slag

Den 20 januari 2021 mottog Svenska SEBO ett beslut från Myndigheten För Yrkeshögskolan, MYH, att kvalifikationen ”Sprängarbas- Spräckkort för sprängning av mindre komplicerat slag med deflagrerande produkter i berg, block och sten”, enligt ansökan från Svenska Spräckentreprenörers branschorganisation (SEBO), inplaceras i nivå 4 i Sveriges referensram för kvalifikationer.

Vad betyder detta rent konkret?
Detta betyder att de kunskaper och kvalifikationer som krävs för att på ett säkert sätt arbetat som sprängarbas med deflagrerande produkter formaliseras. Beslutet innebär att SEBO ska granska de utbildningsföretag som önskar få sin utbildning validerad för mindre komplicerat slag av sprängarbete med deflagrerande produkter godkänd för en nivåplacering enligt SeQF. Vår ambition är att denna formalisering inom MYH:s referensramen för utbildningar ska bli en garanti och ett säkerställande för att den kompetens som framgår på kompetensbeviset faktiskt innehavs. Svenska SEBO är helt fristående från utbildningsföretagen och Svenska SEBO bedriver inga utbildningar i egen regi.

Svenska SEBO ansvar är att:

  • Tillse att ett systematiskt och fortlöpande kvalitetsarbete upprätthålls mellan SEBO och de ackrediterade utbildningsföretagen.
  • Ackreditera utbildningsföretag. 
  • Godkänna utbildare. 
  • Utforma de teoretiska proven som ska hållas vid examinationstillfället för att säkerhetsställa att kunskapen utifrån delkvalifikationerna innehas efter genomgången utbildningen.  
  • Tillse att den teoretisk och praktiska kunskap som krävs för yrket sprängarbas upprätthålls.
  • Efter godkänd utbildning utfärda ett Spräckkort som bevis på att kursdeltagaren har genomgått en godkänd utbildning enligt kvalifikationen Sprängarbas- Spräckkort för sprängning av mindre komplicerat slag med deflagrerande produkter i berg, block och sten.

Två nivåer på utbildning

I dagsläget finns det två utbildningsnivåer, Spräckkort-1 och Spräckkort -2 som utbildningsföretagen kan söka ackreditering för. Vi är av den inställningen att en begränsad produkt till laddningsmängd och till antalet laddningar är en bra grund för ett säkert arbete. 

Utbildningsbevisen är indelade i:

  • Spräckkort-1 som efter utbildningen ger behörigheten att skjuta maximalt 1 styck 75g deflagrerande patron per hål i berg och sten i och utanför tätort.
  • Spräckkort-2 som ger behörigheten att skjuta maximalt 6 stycken 75g deflagrerande patroner i berg och sten i tätort. För att få genomgå en Spräckkort 2 utbildning måste man först ha genomgått en Spräckkort 1 utbildning och ha en mellanliggande praktik.

 

Information om SeQF

Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF, har sin utgångspunkt i den gemensamma europeiska referensramen för kvalifikationer EQF – European Qualification Framework. Syftet med SeQF är att kvalifikationer både inom och utanför det offentliga utbildningssystemet ska bli synliggjorda i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser. Genom synliggörandet av lärandet oavsett hur det har förvärvats är målen att öka rörligheten och förbättra matchningenInformation om SeQF på arbetsmarknaden, både nationellt och internationellt.


Kvalifikation


Godkända utbildningsföretag

Power Tools Spräckutrustning i Herrljunga AB

Power Tools Stockholm Spräckutrustning AB

Power Tools Spräckutrustning i Uppsala AB

Frågor & Svar

Har du bilder från utförda arbeten?

Dela gärna med dig av dina bilder och filmer så lägger vi upp dessa på webbplatsen. Skicka oss ett mail med ditt material och en liten text.

info@svenskasebo.se Se bilder

Medlemskap

Att bli medlem i SEBO har flera fördelar. Medlemskapet kostar er ingenting och du och ditt företag har heller inga förpliktelser.

Bli medlem