2021-04-25

Är det krav på besiktning?

Vi får återkommande in frågor kring besiktning. Är det lag på att besikta? Vad är det som gäller? Svaret är nej, det finns ingen lag som kräver att man ska utföra en besiktning. Det hela är en ansvarsfråga och är upp till entreprenören att bedöma.

Välj rätt arbetsmetod så slipper du oftast att besikta.

Vid all form av arbete där skador på kringliggande fastigheter kan uppkomma gäller strikt ansvar. Detta gäller även om man skadar en fastighet med exempelvis grävskopan.

Om man väljer att besikta kringliggande fastigheter inför ett arbete, innebär denna besiktning inget frikort från ansvar. Enbart av den anledningen kan det vara bra att välja en mer riskfri arbetsmetod. Utför man en besiktning inför ett arbete och riktvärdena på vibrationerna överstiger angivna riktvärden under arbetet står man ändå ansvarig för de eventuella skador som då kan ha uppstått vid arbetet. Detta strikta ansvar gäller även för vibrationsskador uppkomna av markvibrator, hydraulisk hammare eller andra redskap som skapar vibrationer.

För att minimera dessa risker kan man välja arbetsmetoder som reducerar dessa risker. Att spräcka med deflagrerande produkter typ krutpatron kan vara ett sätt att minimera eller oftast helt eliminera risken. Vid användande av deflagrerande patroner eliminerar man också risken för skador orsakade av tryckstötvågor och även minimeras risken för skador genom flygande sprängsten.

Det hela handlar till största delen av att man väljer en lämplig arbetsmetod utifrån den omgivning där själva arbetet ska utföras.  Väljer man en arbetsmetod som riskerar större marvibrationer ökar också risken för att berörda fastighetsägare i området hävdar på skador förorsakade av det utförda arbetet. Ju större risken är för skadliga markvibrationer desto större anledning till att besikta.

En besiktning ger som tidigare påtalat ingen ansvarsfrihet, en besiktning utfört enligt Svensk Standard SS 460 48 60 ger endast ansvarsfrihet för de skador som redan finns på kringliggande fastigheter innan arbetet startats i gång. För de skador som eventuellt kan uppstå under arbetet gäller strikt ansvar. Om man ska besikta eller inte avgörs inte av lagen utan av entreprenören och uppdragsgivaren där sunt förnuft bör råda. Väljer man en arbetsmetod med låga risker minskar eller upphör också behovet av att utföra en besiktning.

Besikta flera fastigheter eller sätta upp en mätare

Vid spräckarbeten med krutpatroner är riskerna för vibrationsskador ytterst låga jämfört med flertalet andra arbetsmetoder. Dessa lägre risker bör vägas in utifrån frågan om man bör besikta eller inte. Vill man utifrån någon omständighet ändå känna sig helt säker vid spräckarbetet kan man sätta upp en vibrationsmätare på huset närmast där man arbetar. En sådan mätare kan man hyra av en del besiktningsföretag för en mindre kostnad.

Eftersom krutpatroner avger mycket små vibrationsvärden, oftast inte ens mätbara ett tiotal meter från salvan kommer en vibrationsmätare med största sannolikhet inte registrera några värden över riktvärden som anse skadliga för fastigheter, dessa mätvärden bör väga väldigt tungt vid en eventuell tvist.

På Power Tools hemsida finns det en vibrationsrapport på ett arbete utfört i Bohuslän att ta del av. Som framgår av rapporten ligger alla värden långt under riktvärden.

Om man väljer att använda en arbetsmetod med större risker för skadliga vibrationsnivåer räcker det oftast inte bara med att sätta upp en vibrationsmätare, en besiktning är då att rekommendera. En vibrationsmätare fungerar även i detta fall som ett bevisunderlag vid dessa mer riskfyllda arbeten så länge vibrationsvärden håller sig under riktvärdena. Får man däremot utslag över riktvärdena kommer dessa värden i stället tala till ens nackdel. Har man då valt att inte utföra någon förbesiktning och dessa vibrationer orsakar sprickor på kringliggande fastigheter riskerar man förutom att ersätta dessa skador även att få ersätta skador som redan fanns där innan arbetet startade.

Saker att tänka på innan man startar igång ett spräckarbete

  • Att man kontaktar de fastighetsägare som kan beröras av arbetet i god tid, exempelvis med ett informationsblad innan ni påbörjar spräckarbetet. Informera de berörda fastighetsägarna om vad spräckning med krutpatroner innebär. Att informera brukar ofta lugna oroliga fastighetsägare som oftast inte vet skillnader på arbetsmetoder.
  • Har ni möjlighet att syna kringliggande fastigheter gör då det. Många gånger finns det sprickor som fastighetsägaren inte har noterat. Finner ni skador/sprickor på fastigheterna, ta foton på dessa innan ni startar i gång och upplys fastighetsägaren om dessa.
  • Om någon fastighetsägare hävdar på att ni orsakat sprickor på hens fastighet se till att fotodokumentera dessa noga med en gång. Det går oftast att se om sprickorna är nya eller gamla.
  • Kontrollera att uppdragsgivaren har marklov för det arbete ni har blivit tillsatt att utföra.
  • Utför en riskanalys utifrån omgivningen. Gör en bedömning utifrån omständigheterna om ni bör sätta upp någon vibrationsmätare.
  • Om någon berörd fastighetsägare (granne) motsätter sig att arbetet utförs kan han oftast inte stoppa arbetet, om arbetet förhåller sig till marklovet. Men i stället för att hävda på sin rätt kan det då vara bra att ytterligare förklara vad man tänker göra. Om berörd fastighetsägare ändå motsätter sig arbetet, erbjud då att ni kan sätta upp en mätare på dennes hus, för att undvika eventuella tvistigheter med den berörda personen, där gamla skador kan skyllas på er.
  • Tillse att ni har en gällande ansvarsförsäkring och vad den innefattar.
  • Tillse att ni har ett gällande tillstånd från Polismyndigheten om spräckarbetet ska utföras i detaljplanen.

Det här säger lagen

Vid sprängningsarbete kan en skadeståndsskyldighet uppstå enligt 32 kap. 4 § miljöbalken (MB). Även om lagtexten bara nämner ”skador genom sprängsten eller andra lössprängda föremål” kan även andra skador som uppkommit på grund av tryckvågen vid explosionen ersättas enligt MB 32:4. Vem som är skadeståndsskyldig regleras i  MB 32:632:8.  Enligt MB 32:6 första stycket är den som bedriver eller låter bedriva den skadegörande verksamheten i egenskap av fastighetsägare skadeståndsskyldig. Även entreprenören blir skadeståndsskyldig (MB 32:7). Ansvaret är strikt, det vill säga att det inte förutsätter någon vårdslöshet eller uppsåt från skadevållarens sida. De skadeståndsskyldiga svarar solidariskt för skadeståndet enligt MB 32:8.

Den skadedrabbade måste givetvis kunna visa att skadorna på fastigheten faktiskt uppkommit som en följd av sprängarbetet (att det föreligger en adekvat orsakssamband mellan sprängarbetet och skadan) för att det ska uppstå någon skadeståndsskyldighet.

 

Det finns även en intressant skrivelse som advokatfirman Salmin & Partners har skrivet i ämnet (Notera att det i skrivelsen framstår som att besiktning är ett krav, vilket alltså är felaktigt) som vi rekommenderar att ni läser HÄR.

Önskar ni att anlita ett besiktningsföretag rekommenderar vi att ni inte väljer Nitro Consult som sprider osaklig information kring vår verksamhet.

 

Har ni frågor kring besiktningar är ni välkomna maila dem till oss.

 

 

Har du bilder från utförda arbeten?

Dela gärna med dig av dina bilder och filmer så lägger vi upp dessa på webbplatsen. Skicka oss ett mail med ditt material och en liten text.

info@svenskasebo.se Se bilder

Medlemskap

Att bli medlem i SEBO har flera fördelar. Medlemskapet kostar er ingenting och du och ditt företag har heller inga förpliktelser.

Bli medlem