2021-04-24

Tillstånd för användning och förvaring

Vi får in många frågor kring regler och hur man fyller i ansökningar gällande användning och förvaring. Vi ska försöka att bringa lite klarhet i det hela.

För att få köpa och förvara pyrotekniska produkter i klass P2 krävs det enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, författningssamling  MSBSF 2019:1 att man har tillstånd för detta. Tillståndet söker man i den kommun där företaget har sitt säte. Oftast är det räddningstjänsten i kommunen som handlägger ärendet.

Från 2021-08-01 införde nya krav på att samtliga i företaget som deltar i verksamhet med explosiva varor ska anmälas in på en separat del i ansökan och bifogas ihop med själva ansökan. Man kan ansöka om tillstånd enbart för användning (förvärv). Önskar man även att förvara patronerna hemma söker man även tillstånd för förvaring. Båda delarna söker man på samma blankett. Power Tools AB har i samarbete med räddningstjänsten i Göteborg tagit fram en förenklad blankett som man kan ansöka på. Blanketten finner ni HÄR.

När ni ansöker ska även en riskutredning bifogas ihop med ansökan. Exempel på hur en riskutredning kan se ut finner ni HÄR

För att få sin ansökan godkänd hos räddningstjänsten krävs det att man har genomgått en utbildning som ger behörighet för att hantera pyrotekniska P2 produkter, en så kallad D-utbildning. En sådan utbildning kan man få hos ett lämpligt utbildningsföretag, exempelvis hos Power Tools AB. En kopia på kompetensbeviset ska medfölja vid ansökan. För att använda själva produkterna i arbete krävs det även att man uppfyller kompetenskraven enligt AFS2007:1 vilket också oftast ingår i utbildningarna hos utbildningsföretagen.

Önskar man att förvara patronerna hemma eller på företaget, är kravet att patronerna som är klassade under begärlighetsgrad C, ska minst vara inlåsta i ett plåtskåp med hänglås i klass 2. Kravet på tändarna som är klassade i begärlighetgrad B är minst ett vapenskåp eller motsvarande tillträdesskydd enligt nedan utdrag från MSBSF 2019:1

19 § Ett förråd för explosiva varor av begärlighetsgrad B , stöldbegärliga, ska ha ett tillträdesskydd som motstår angrepp med handhållna verktyg och elektriska verktyg i minst 10 minuter. (Minst skyddsklass 2 gäller vid förvaring av explosiva varor av begärlighetsgrad B)

20 § Ett förråd för explosiva varor av begärlighetsgrad C, mindre stöldbegärliga, ska ha ett tillträdesskydd motsvarande hänglås i minst hänglåsklass 2, och beslag i motsvarande klass, enligt Svenska Stöldskyddsföreningens Normer SSF 014 och SSF 018, eller motsvarande krav i annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Turkiet vilka ger minst likvärdig säkerhet.

21 § Explosiva varor av begärlighetsgrad C får även förvaras i plåtskåp med trepunktslås eller i förråd med motsvarande tillträdesskydd.

Tändare och patroner får förvaras tillsammans i ett vapenskåp eller motsvarande i minst skyddsklass 2 enligt ovan redogörelse.

Mer information om indelningen av begärlighetsgrader finner ni på sidan 35 i MSBSF 2019:1.

Man får enligt 16§ i MSBSF 2019:1 förvara maximalt 5 kg nettovikt i riskgrupp 1.4 i bostaden. Exempelvis är Power Tools patroner klassade som 1.4 enligt nedan utdrag från MSBSF 2019:1:

Avstånd till skyddsobjekt
16 § I syfte att skydda liv, hälsa och egendom ska ett visst avstånd finnas mellan förråd och skyddsobjekt. Vid fastställande av avståndet ska hänsyn tas till – sort och mängd explosiv vara, och – förekomsten av naturligt skydd eller vidtagna skyddsåtgärder. Vid förvaring av högst 5 kg explosiva varor i riskgrupp 1.3 eller 1.4 som förvaras glespackat krävs inget avstånd.

För mer information om avstånd till skyddsobjekt se sidan 45 HÄR

Vidare finns det krav på hur en förvaring enligt begärlighetsgrad B ska vara enligt nedan:

Förankring
24 § Förråd där explosiva varor av begärlighetsgrad A eller B förvaras ska vara fast förankrat eller ha en total vikt om minst

– 500 kg för begärlighetsgrad A, och

– 150 kg för begärlighetsgrad B.

Det finns även krav på skyltning enligt nedan:

Skyltning
28 § Ett förråd för tillståndspliktig förvaring ska ha skyltar som upplyser
om explosionsrisk, att det råder förbud mot rökning och öppen eld samt den
största mängd explosiv vara som får förvaras i förrådet.

Giltighetstiden

När ni har fått ert tillstånd beviljat är det viktigt att ni har koll på tillståndets giltighetstiden.

Har ni frågor eller funderingar kring tillståndsansökningar är ni välkomna att maila oss på SEBO.

 

 

Har du bilder från utförda arbeten?

Dela gärna med dig av dina bilder och filmer så lägger vi upp dessa på webbplatsen. Skicka oss ett mail med ditt material och en liten text.

info@svenskasebo.se Se bilder

Medlemskap

Att bli medlem i SEBO har flera fördelar. Medlemskapet kostar er ingenting och du och ditt företag har heller inga förpliktelser.

Bli medlem