2017-11-14

”Vi förde en kamp mot Power Tools” BEFs VD tvingas bekänna under ed

Patrik Jansson, handläggare på Polismyndighetens rättsavdelning i Stockholm, tvingades att under ed bekänna i domstol att han och två andra representanter för myndigheter i åratal aktivt motarbetat ett privat företag, Power Tools, som är landets tillverkare av patroner för stenspräckning.

Jansson kallar sig och de två andra för ”järngänget” som hade tagit på sig uppgiften att ”bekämpa” Herrljungaföretaget. Allt i syfte att han själv skulle vinna fördelar och få en eftertraktad VD-post som i ett slag dubblade hans lön. Detta som belöning av dynamitbranschen som tvingats se den egna marknaden krympa, och som förlorar miljardbelopp på en helt ny teknik, den säkra stenspräckningsmetoden, som snabbt vinner mark. Desperationen gjorde att de tre myndighetspersonerna försökte skriva om lagen.

Förvaltningsrätten ger inte mycket för de tre myndighetspersonernas tilltag: Det står ”på ett tydligt sätt” i föreskrifterna att stenspräckare får skjuta i berg, rättar de.

De tre myndighetspersonerna har i åratal samarbetat för att få bort Herrljungaföretaget, Power Tools. Bland annat formulerade de tre en promemoria (PM) som en av dem, Åsa Dahlfors, sedan satte sitt namn under i sin roll som handläggare på Arbetsmiljöverket, en PM med vilken de trodde sig kunna få bort Power Tools. I denna PM stod att stenspräckare får spräcka i sten och skut, men inte i berg. Det de tre myndighetspersonerna gjorde var att försöka skriva om lagen för att själva vinna fördelar.

Patrik Jansson såg nu sitt inflytande minska i och med att Dahlfors försvann från sin post.

Det var i juni 2016 som polisinspektör Patrik Jansson skickade mailet till handläggare Åsa Dahlfors. Ett mail där han beklagar att Dahlfors skulle sluta sin tjänst. Han skriver i mailet ”Känns tråkigt att du lämnar järngänget…” och vidare att ”Vi andra får väl fortsätta kampen mot vissa utbildare själva!!”.

Jansson ombads i rätten att läsa upp sitt mail, och förklara vad han menade.

Järngänget, berättade Jansson, var han själv samt Åsa Dahlfors, Arbetsmiljöverket, samt Shulin Nie, teknisk handläggare på MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Och det företag som de aktivt ”bekämpat” är Power Tools i Herrljunga, erkänner Jansson inför en lätt häpen domstol. En obehaglig sanning uppdagades: Tre myndighetspersoner slog sig för ett antal år sedan ihop och började förfölja och trakassera ett privat företag. Ett företag som i sin hembygd fått utmärkelser som Årets Företag, av Veckans Affärer utnämnts till Superföretag och som i många sammanhang hyllats för att dra in exportinkomster till landet. Power Tools införde nämligen en helt ny teknik på marknaden för att sönderdela sten och berg för drygt tio år sedan. Den blev snabbt populär i och med att det blev ett genombrott vad gällde säkerheten, inte minst i områden där människor vistas, alltså i tätbebyggda områden.

I en skriftlig inlaga till rätten påstår Patrik Jansson att det pågår polisutredningar med personskador, och även andra olyckor med materiella skador. Jansson försökte under rättegången gång på gång komma med liknande påståenden. Advokaten påminde honom till sist om att han satt under ed och att det då är straffbart att inte tala sanning. I och med att Jansson vid tillfället svurit under ed tvingades han till slut medge att han inte kände till någon enda incident där yrkesverksamma utbildade av Power Tools var involverade. Detta trots att Jansson arbetat som polis i över 20 år, och under många år arbetat på Rättsavdelningen, och då främst med explosivämnen och även i Nationella arbetsgruppen för Explosivämnessäkerhet.

Ryktet om att det sker en mängd incidenter inom stenspräckning har spridits av såväl personer på myndigheter som andra i branschen i åratal.

De tre myndighetsrepresentanterna satt tillsammans i ett hemligt, privaträttsligt råd, RfSU, Rådet för Sprängteknisk Utbildning, tillsammans med dynamitbranschen och utbildarna inom bergsprängning, deras vänner sedan årtionden tillbaka. De träffades under förevändning att de diskuterar säkerhet – men egentligen gick diskussionerna ut på att få bort konkurrenter, såväl stenspräckare som andra utbildningsföretag inom dynamitsprängning. De tre var särskilt ute efter att få bort den farliga konkurrenten Power Tools.

I RfSU träffades de tre tillsammans med företrädare för företag som utbildar inom bergsprängning med dynamit samt dynamittillverkare. Fokus i diskussionerna i RfSU har i åratal legat på att försöka kringgå lagstiftning, ändra beslut fattade av andra myndighetspersoner, försöka påverka krav på utbildning och på alla upptänkliga vis försöka få bort Power Tools.

I början av 2016 skrev de tre promemorian.  Ett intimt samarbete skedde mellan de tre myndighetspersonerna, det syns väl i en mailkonversation mellan dem där de alla läser denna PM, och ger råd och förslag till hur det bör formuleras. Den skrivs sedan under av Åsa Dahlfors på Arbetsmiljöverket, samt hennes chef Karin Sundh-Nygård. Båda med intressen i dynamitbranschen. I sin PM skriver de att stenspräckning endast får användas för att sönderdela skut, sten och betongblock. Men inte berg.

Och de tre visste då att marknaden för stenspräckning skulle vara död. Men såväl förvaltningsrätten som tingsrätten konstaterar nu i olika domar att stenspräckning givetvis är tillåtet i berg för den som har Power Tools utbildning.

För i dynamitbranschen har man blivit allt mer desperat; Den har tvingats se att stenspräckningen under de senaste tio åren tagit allt större marknadsandelar. De som utför stenspräckning blir allt fler, och idag finns 8-9.000 utbildade stenspräckare i 3.400 företag. Dynamitsprängare har i alla tider betraktat marknaden som sin egen. De tappar uppdrag och de stora jättarna, dynamittillverkarna, får på sikt sälja mindre dynamit.

Patrik Jansson marknadsförde sig som branschens räddare som skulle avvärja den farliga konkurrenten Power Tools. Allt i syfte att nå en åtråvärd VD-plats i dynamitsprängarnas egen organisation, BEF.

Åsa Dahlfors på Arbetsmiljöverket var inte svår att övertala. Hennes man sitter som gruppchef på just vibrationsavdelningen på företaget Nitro Consult som ägs av det multinationella företaget Orica som säljer dynamit. Och handläggarens make är gruppchef på avdelningen för vibrationsmätning.

Från storföretagens sida vill man gärna att vibrationsmätning ska bli ett lagkrav, och därför vill man att samma regler ska gälla för spräckning som för sprängning. För företag som Nitro Consult handlar det om hundratals miljoner i extra intäkter.

Men stenspräckning ger så lite vibrationer att det inte behövs, och vibrationsskador uppstår inte i intilliggande byggnader med den metoden.

Men genom att Åsa Dahlfors undertecknat denna PM, så låg maken bra till hos arbetsgivaren.

Egentligen har ett PM ingen juridisk innebörd. Men nu såg Patrik Jansson på Polisen sin chans: Genom att hänvisa till PM kunde han försöka få bort stenspräckarna. Så på det tillstånd stenspräckarna ansöker smög Jansson in en text om att nu måste stenspräckarna gå kurser i dynamitsprängning – och just de kurserna ordnar BEF, alltså där han själv skulle sitta som VD bara några veckor senare.

Det tillägget på ansökningarna kunde han göra i egenskap av handläggare på Polisen, och det var bland det sista han gjorde innan han lämnade sin tjänst för att sätta sig som VD i organisationen BEF, Bergsprängnings Entreprenörernas Förening, alltså bergsprängarnas organisation den 22 juni i år, 2017.

Framför sig såg han hur han skaffat en utomordentlig inkomstkälla för sin egen organisation: Det krävs sprängkort och också övriga utbildningar som krävs vid dynamitsprängningar i detaljplanelagt område för att få stenspräcka, formulerade Jansson.

Och det är inga svårigheter att se vilka summor som Jansson tänkt sig få in. Att gå de tre kurserna Jansson kräver kostar cirka 50.000 kr. Och det finns 8-9.000 stenspräckare som Jansson såg framför sig som skulle gå hans kurser. Det handlar alltså om inkomster på 400 miljoner. Alltså intäkter som utbildningsbranschen inom dynamit aldrig förr varit i närheten av.

Någon motivering till varför personer som utövar stenspräckning ska gå kurs i att använda sig av en helt annan metod som över huvud taget inte har med stenspräckning att göra, det anges inte på blanketten. Återigen under ed under rättegången tvingades Jansson att krypa till korset och erkänna att kraven var helt felaktigt ställda.

Och på Polisens rättsavdelning i Stockholm vågar inte övrig personal gå emot Jansson som har sin vän, jurist Thomas Eriksson, med sig i detta. De två har styrt omgivningen med järnhand i åratal. Den som försöker gå emot deras vilja, den är snabbt ute i kylan, förklarar en anställd. Han vädjar under ett telefonsamtal att inte behöva gå emot sin chef för han är vettskrämd för att förlora jobbet då han har fru och två barn, säger han.

Tilltaget från Polisen överklagas, och rätten konstaterar att promemorians innehåll inte stämmer med det som står i föreskrifterna (som kallas AFS 2007:1). I domen skriver Förvaltningsrätten i Stockholm att det ”på ett tydligt sätt anges i föreskrifterna” att reglerna inte går att tolka som Polisen och Arbetsmiljöverket gör. Eller rättare, som de tre myndighetspersonerna försöker göra för att vinna egna fördelar.

Hur går det då för Patrik Jansson som VD för BEF?

Jansson fick för sig att han ville ”informera” om stenspräckning på sin hemsida, ett ämne som Jansson inte har någon som helst kunskap om. BEFs VD låter publicera en text som innebär att han sprider fake news, alltså desinformation.

Domstolen slog i en dom några veckor tidigare fast att stenspräckare får spräcka i såväl sten som berg. Och Jansson har låtit publicera en text med motsatt budskap trots att han visste om domen. Och trots att han själv saknar kunskap har han inte heller bemödat sig med att kontakta Power Tools som med självklarhet är bästa källan för rätt information i ämnet.

Vidare är texten skriven så att den kan uppfattas som ett medvetet försök att komplicera enkla regler så till den milda grad att det är uppseendeväckande. Den är näst intill en parodi på byråkratspråk.

Bland det första som Jansson gör som VD är alltså att inför sina nya uppdragsgivare publicera en text som är ett praktfiasko istället för relevant information till dem som betalar hans lön.

 

Den som vill ta del av domar eller ljudinspelning av Patrik Janssons förhör i domstolen och som visar att ovanstående stämmer är varmt välkommen att höra av sig till Svenska SEBO via mail på info@svenskasebo.se eller på tel 0701 681234.

Har du bilder från utförda arbeten?

Dela gärna med dig av dina bilder och filmer så lägger vi upp dessa på webbplatsen. Skicka oss ett mail med ditt material och en liten text.

info@svenskasebo.se Se bilder

Medlemskap

Att bli medlem i SEBO har flera fördelar. Medlemskapet kostar er ingenting och du och ditt företag har heller inga förpliktelser.

Bli medlem